Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

comparisons special cases

Δώστε έμφαση στις ακόλουθες προτάσεις με τη σύνταξη “όσο……. τόσο” (1η άσκηση)  & “όλο και πιο…..” (2η άσκηση)
1.    We grow old.  We become wise.(σοφός)
The ……………………………………………………………………………..……
2.    If you climb high, you get cold.
The …………………………………………………………………………..………
3.    He earns (κερδίζει) much. He saves (αποταμιεύει) little.
The …………………………………………………………………………………..
4.    If the hotel is expensive, the service is better.
The ……………………………………………………………………………….….
5. If we leave early, we will arrive soon.
The …………………………………………………………………………….…….
6. If you use much electricity, your bill will be high.
The ……………………………………………………………………………….….
7. He waited long.  He became impatient (ανυπόμονος).
The …………………………………………………………………………………..
8. If the queue (ουρά) is short, the service is fast.
The …………………………………………………………………………………..
9. He practised hard, he performed well.
………………………………………………………………………………...


10. She is getting …………………..and …….……………………….…(young)
11. It's getting ………………… and ………………… to find an inexpensive restaurant. (hard)
12. The prices of mobile phones are getting ………………....and ………...…………. (low).
13. It’s getting ………………………..and ………………………………… (difficult) to do the math exercises.
14. Cars are becoming ……………………. and ………………..……………. (little expensive).
15. Steve is playing ……………………….and ……………… as the season continues. (good)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου